Informacja

Zalogowano poprawnie
Proszę czekać ... ...
koszyk
koszyk zabawek

Regulamin do 25.12.2014

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

SKLEPU INTERNETOWEGO RAMIZ.PL

 

Postanowienia ogólne

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.ramiz.pl (dalej RAMIZ.pl) stanowi własność Renaty Zięba, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą ”Renata Zięba Firma Handlowa RAMIZ” z siedzibą w Krakowie, ul. Gromady Grudziąż 23 lok. 15, NIP 6791037711, REGON: 350913991, wpisaną do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki (www.firma.gov.pl), adres elektroniczny: szalona.rena@interia.pl.

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień oraz zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży dotyczących produktów oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego RAMIZ.pl, a także zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu RAMIZ.pl i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego i ochrony danych osobowych.

1.3. Klienci mogą każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronach internetowych www.ramiz.pl, w tym również pobrać treść Regulaminu w postaci pliku elektronicznego lub też sporządzić wydruk.

1.4. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego RAMIZ.pl zawierane są w języku polskim.

1.5. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronach www.ramiz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).

1.6. Do przeglądania asortymentu RAMIZ.pl oraz składania zamówień niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 
1.7. Korzystając ze sklepu RAMIZ.pl Klient zobowiązany jest powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość sklepu internetowego RAMIZ.pl lub jego elementy techniczne.

 

 

Procedura zawarcia umowy / realizacja zamówienia

2.1. RAMIZ.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową www.ramiz.pl.

2.2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2.3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na stronie www.ramiz.pl, kliknięcie ikony ”dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie zamówienia.

2.4. Elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem sklepu internetowego RAMIZ.pl i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej formie.

2.5. Złożenie przez Klienta RAMIZ.pl zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2.6. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia danych wymaganych w formularzu zamówienia udostępnionym na stronach internetowych www.ramiz.pl, a w szczególności do podania imienia i nazwiska oraz adresu. Podanie niepełnych, nieprawdziwych lub błędnych danych może utrudnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowego numeru telefonu, co ułatwi kontakt w razie ewentualnych problemów z realizacją zamówienia.

2.7. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego zamówienia otrzyma on odpowiedź ze sklepu internetowego RAMIZ.pl potwierdzającą przyjęcie zamówienie. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem RAMIZ.pl o przyjęciu oferty i z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

2.8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 14 dni roboczych, licząc od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.

 

 

Ceny i płatność

3.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych sklepu RAMIZ.pl są cenami brutto (tj. zawierają składniki takie jak cła i podatki, w tym podatek VAT) i wyrażone są w złotych polskich.

3.2. Podane na stronach ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy, z którymi Klient może zapoznać się na stronach internetowych RAMIZ.pl w zakładce "WYSYŁKA". Koszt dostawy zależny jest od wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy.

3.3. Łączny koszt zamówienia, obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu dokonywanego zamówienia.

3.4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu RAMIZ.pl w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3.5. Płatność za zamówiony towar może nastąpić w następujący sposób:

a) przelewem na rachunek bankowy

b) za pobraniem przy odbiorze przesyłki

c) gotówką przy odbiorze osobistym

3.6. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym RAMIZ.pl wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT.

 

 

Dostawa

4.1. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Poczty Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia.

4.2. Zamówione towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia lub do jednego z następujących punktów odbioru osobistego:

a) Kraków, ul. Rydlówka 5 (Rondo Matecznego - teren GEORYTU) tel. 12 263 77 54.

b) Katowice, ul. Markiefki 71 tel. 32 203 03 12.

c) Warszawa, ul. Kierbedzia 4 (Mokotów) tel. 22 648 00 02.

4.3. W przypadku złożenia zamówienia obejmującego kilka produktów koszt dostawy naliczany jest dla jednego produktu, według wartości wyższej.

4.4. W chwili otrzymania przesyłki Klient powinien w miarę możliwości sprawdzić w obecności dostawcy paczkę i otrzymany produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Wskazane jest, aby w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki lub towaru Klient w miarę możliwości odmówił odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokolarnie potwierdził stan przesyłki, co znacznie ułatwi dochodzenie roszczeń reklamacyjnych.

4.5. Akceptując niniejszy Regulamin Klient udziela właścicielowi RAMIZ.pl, o którym mowa w punkcie 1.1 Regulaminu, pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu jednorazowej umowy z Pocztą Polską, na  nadanie przesyłki zamówionej w RAMIZ.pl na jego koszt (nie dotyczy to dostawy realizowanej przez kuriera). Pełnomocnictwo pozwala na zminimalizowanie ceny przesyłki i w żaden sposób nie obciąża dodatkowo kupującego. Przy tak udzielonym pełnomocnictwie kwota opłaty pocztowej nie będzie uwzględniana na paragonie lub fakturze VAT. Uwzględnione tam będą  koszty towaru, pakowania i przygotowania do wysyłki. Sprzedający nie świadczy bowiem wobec Klienta usługi transportowej - nie odnosi z tego tytułu żadnych zysków. Jeśli Klient nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa powinien powiadomić o tym RAMIZ.pl drogą emialową przed złożeniem zamówienia. W takiej sytuacji koszt przesyłki zostanie powiększony o podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

Reklamacje konsumenckie

5.1. Konsumenci mogą składać reklamacje produktów zakupionych w RAMIZ.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176)

5.2. RAMIZ.pl odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową. Jednak RAMIZ.pl nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

5.3. RAMIZ.pl odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo.

5.4. Kupujący traci wyżej wymienione uprawnienia, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. 

5.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Jeśli jednak naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

5.6. Reklamacja powinna zawierać dane Klienta, numer zamówienia, informację o rodzaju stwierdzonych wad, żądanie Klienta oraz potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w sklepie RAMIZ.pl. Celem ułatwienia złożenia reklamacji na stronach internetowych www.ramiz.pl udostępniony został formularz reklamacji.

5.7. Reklamowany produkt należy dostarczyć – według wyboru Klienta – pocztą na adres: ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, lub osobiście do jednego z punktów odbioru, o których mowa w punkcie 4.2. Regulaminu.

5.8. RAMIZ.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klienta RAMIZ.pl naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci Klientowi należność za reklamowany produkt niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.9. W przypadku reklamacji składanej przez podmiot nie będący konsumentem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności o rękojmi za wady.

 


Wymiana

6.1. Klientowi przysługuje prawo do wymiany zakupionego produktu na dowolny inny produkt z oferty RAMIZ.pl w tej samej lub wyższej cenie, jeśli prośbą o wymianę zostanie zgłoszona nie później, niż w terminie 14 dni od dnia wydania/dostawy towaru.

6.2. W celu dokonania wymiany należy poinformować RAMIZ.pl o zamiarze dokonania wymiany drogą emailową, a następnie odesłać towar pocztą na adres: ul. Rydlów 5, 30-363 Kraków, lub dostarczyć osobiście do jednego z punktów odbioru, o których mowa w punkcie 4.2. Regulaminu.

6.3. Dokonując wymiany należy podać dane Klienta, numer zamówienia, rodzaje produktów, które mają zostać wymienione oraz przedstawić potwierdzenie dokonania zakupu wymienianego towaru w sklepie RAMIZ.pl. W celu ułatwienia dokonania wymiany na stronach internetowych www.ramiz.pl udostępniony został formularz wymiany.

6.4. Wymiana towaru możliwa jest w przypadku zwrócenia zakupionego towaru w stanie w jakim został Klientowi wydany, nadającym się do dalszej sprzedaży, tj. w oryginalnym opakowaniu, bez uszkodzeń i śladów użytkowania.

6.5. Powyższe postanowienia dotyczące wymiany towaru nie ograniczają w żaden sposób uprawnień Klienta, będącego konsumentem, do odstąpienia od umowy, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

 

 

Odstąpienie od umowy / zwrot towaru

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271), Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego RAMIZ.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do RAMIZ.pl na adres: ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia Klienta. W celu ułatwienia Klientom dokonania zwrotu RAMIZ.pl udostępnia na stronach www.ramiz.pl formularz zwrotu towaru.

7.2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach przewidzianych w art. 10 ust. 3 ustawy wymienionej wyżej, a w szczególności w wypadkach:

  1. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, 
  2. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,  
  3. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,  

7.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 

7.4. Zwrotów towaru należy dokonywać na adres RAMIZ.pl: ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków.

7.5. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W szczególności Klient powinien zwrócić towar w stanie w jakim został mu wydany (z zachowaniem wyjątku przewidzianego w zdaniu poprzedzającym), a wraz z produktem zwrócić wszelkie otrzymane dodatki, gratisy, instrukcje użytkowana itp.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.

 

 

Ochrona danych osobowych

8.1. RAMIZ.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich Klientów zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926).

8.2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów złożenia i realizacji zamówienia uniemożliwia składanie zamówień w sklepie internetowym RAMIZ.pl.

8.3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klient potwierdza poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w toku procedury składania zamówienia.

8.4. Dane osobowe udostępnione przez Klienta są gromadzone, przetwarzanie i wykorzystywanie wyłącznie w celu realizacji i rozliczenia zamówień oraz - jeśli Klient wyrazi na to zgodę w sposób określony w poprzednim punkcie - informowania o oferowanych przez RAMIZ.pl produktach.

8.5. Administratorem danych osobowych Klientów jest Renata Zięba, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ”Renata Zięba Firma Handlowa RAMIZ” z siedzibą w Krakowie, ul. Gromady Grudziąż 23 lok. 15, NIP 6791037711, REGON: 350913991.

8.6. Klientom przysługuje prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 

 

Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

9.2. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony, w szczególności w przypadku konieczności jego dostosowania do zmian następujących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez RAMIZ.pl, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia nowego Regulaminu na stronie www.ramiz.pl. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych Klientów. Zamówienia złożone przez Klientów są realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu ich dokonania. 

Regulamin obowiązuje od 11 marca 2013 r.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego
Sklep internetowy - oprogramowanie SKY-SHOP

Oddział Kraków

Tel: 12 263 77 54
Tel. Kom: 501472655
E-mail: szalona.rena@interia.pl

Oddział Warszawa

Tel: 22 648 00 02
E-mail: wawa_zabawki@interia.pl

Oddział Katowice

Tel: 32 203 03 12
E-mail: ramiz-renata@o2.pl